«مشاغل حوزه بازاریابی و فروش، مشاغلی استراتژیک هستند».

این یک تعریف ساده و یا آکادمیک نیست. در این جمله کوتاه، یک فرصت و یک هشدار نهفته است: عملکرد این گروه از مشاغل تاثیر شدید و معناداری بر عملکرد سازمان دارد؛ به همان میزان که یک فروشنده توانمند برای مشتری، ارزش و برای سازمان، ثروت تولید می کند، یک فروشنده ضعیف، ارزش ها را تخریب و منابع تولید ثروت را نابود خواهد کرد. فروشنده ماهر، تعداد مشتریان وفادار و سهم بازار را افزایش می دهد و فروشنده ضعیف، مشتری را به سوی رقبا هدایت می کند. این است معنای استراتژیک بودن مشاغل حوزه بازاریابی و فروش. پس در مورد این مشاغل نمی توان و نباید بی تفاوت ماند.


گروه TMBA به پشتوانه سالها تجربه ارایه خدمات مشاوره و آموزش به سازمانهای ایرانی در حوزه بازاریابی و فروش، در یافتن تازه های موثر جهت مدیریت و رهبری تیم بازاریابی و فروش، همراه شما خواهد بود. ما با تازه هایی موثر برای ارزیابی نیروهای شایسته، توسعه مهارتهای بازاریابی و فروش و بهبود عملکرد تیم فروش، زمینه توسعه بازار و کسب و کار شما را فراهم خواهیم ساخت. ما، شما را در طراحی، پیاده سازی، اجرا و کنترل نظامهای مدیریت منابع انسانی در حوزه بازاریابی و فروش، یاری خواهیم رساند: